Понеделник, 29 Ноември 2021 09:31

Инвестиционно намерение "Изграждане на площадка за компостиране на биоразградими отпадъци - утайки от ПСОВ, растителни отпадъци и отпадъци от хартия и картон"

ОБЯВА

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

Възложител, чрез РИОСВ-Пловдив

 

СЪОБЩАВА

 

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение.

„Изграждане на площадка за компостиране на биоразградими отпадъци – утайки от ПСОВ, растителни отпадъци и отпадъци от хартия и картон“ в ПИ с идентификатор 56784.13.28 по КККР на гр. Пловдив, с възложител „БИОЛАЙФ - И“ ООД,

 

 

За мнения и въпроси: 032/901 164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 29.11.2021 г.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!