Понеделник, 08 Ноември 2021 12:53

Обява на Протокол № 28, т. 9/17.09.2021г. на ЕСУТ при Община Пловдив, с който е разгледан проект за изменение ПУП - ПРЗ за УПИ - ІV - производствена и складова дейност и УПИ V - 238, произв. и складова дейност, кв. 6 по плана на СИЗ гр. Пловдив

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!