Понеделник, 01 Ноември 2021 10:40

Съобщаване на Протокол № 29, т. 26/17.09.2021г. на ЕСУТ при Община Пловдив за ПУП-ПРЗ за ПИ 56784.24.21 по КК на гр. Пловдив

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!