Вторник, 27 Октомври 2020 16:50

Обявление

Община Пловдив, район „Северен” обявява свободно място в имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, в УПИ IIІ – държавен блок, търговия и трафопост, и УПИ I – за жилищен комплекс и търговия, кв. 143 по плана на кв. „Северно от панаирни палати”, ул. „Огражден”, гр. Пловдив, за ситуиране на 1 /един/ брой СПО (стационарен преместваем обект - павилион) на площ от 30.00 кв.м, по чл. 56, ал. 1 от ЗУТ и Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност и елементите на градското обзавеждане на територията на община Пловдив /НРППОУТДОДЕГО/ и одобрена устройствена схема по чл. 56 от ЗУТ с Протокол № 7, т. 7 от 19.05.2015г. при РЕСУТ, район „Северен”, както следва:

Част от имот – частна общинска собственост за поставяне на 1 бр. СПО /стационарен преместваем обект - павилион/, с площ от 30.00 кв.м.

Срок за подаване на заявление по образец: всеки работен ден от 28.10.2020г. до 10.11.2020г. включително, от 8:30 часа до 17:00 часа.

Място за подаване на заявление: деловодството на Община Пловдив – район „Северен”, бул. „Цар Борис III Обединител” № 22А, стая № 2.

Кандидатите следва да бъдат физически и юридически лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон или лица, регистрирани в регистър БУЛСТАТ.

 

При заявен интерес на повече от един кандидат за обект, съгласно изискванията на § 4 от ПЗР на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, ще бъде проведен публичен търг или конкурс по реда на Раздел III от същата.

Допълнителна информация може да бъде получена на адрес: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител” № 22 А, стая № 27 или на тел. 032/ 901 163.

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!