Понеделник, 27 Януари 2020 14:56

Договор за определяне броя, вида и седмичната кратност на обслужване на съдовете за битови отпадъци

Договор за определяне броя, вида и седмичната кратност на обслужване на съдовете за битови отпадъци въз основа на подадена в срок декларация по чл. 19 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив на основание чл. 67 от ЗМДТ, чл. 18 и чл. 19 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив и Решение №388, взето с Протокол №21 от 28.12.2019г. на Общински съвет – Пловдив

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!