Петък, 17 Януари 2020 09:00

Инвестиционно предложение "Изпълнение на един тръбен кладенец за оросяване на зелените площи"

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

ОБЯВЯВА:

 

     Инвестиционното предложение е за нов обект с обществено обслужваща дейност:

„Изпълнение на един тръбен кладенец за оросяване на зелените площи в междублоковото пространство на съществуващи сгради на студентски общежития на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, в ПИ 56784.502.614, гр. Пловдив.

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!