Понеделник, 12 Август 2019 02:00

Проведено заседание на Областната епизоотична комисия

ЗАПОВЕД

№РД-20-93/31.07.2019 Г.

 На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията,във връзка с проведеното заседание на 30.07.2019 г. на Областната епизоотична комисия,назначена със Заповед №РД-22-16/20.07.2018 г. на основание чл.128 от Закона за ветеринарно медицинската дейност,във връзка с влошената еризоотична обстановка в страната по отношение на заболяването "Африканска чума по свинете"(АЧС).

НАРЕЖДАМ:

    Във връзка с проведеното на 30.07.2019 г., заседание на Централния епизоотичен съвет с председател вицепремиера Томислав Дончев и взетите решения,кметовете на общини на територията на област Пловдив,следва да:

    Вземат мерки и издадат съответните указания в 20 (двадесет) км. зони,около индустриалните ферми, на територията на съответната община, да се преустанови отглеждането на свине в обекти тип "заден двор", с цел предотвратяване заболяването на територията на други общини и области в страната.

   Срок за изпълнение на мярката за доброволно клане на животните от стопаните им за Южна България е 02.08.2019 г.След изтичане на гореописания срок, се пристъпва към умъртвяване на животните от компетентния орган-Областна дирекция по безопасност на храните-Плондив,съгласно разпоредбите нва чл.139 а от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

   Собствениците на свинете отгледани в обекти от тип "задена двор" могат да съхраняват месото само след топлинна обработка за минимум 30 минути, при 70 грдуса Целзий, достигнати във вътрешността на късовете месо, предвид факта, че вируса на АЧС е изключително устойчив при изсущаване, осоляване, пушене, охлаждане и замразяване на месото.

  Настоящата заповед да се доведе до знанието на кметовете на общини на трериторията на област Пловдив, ОДБХ, ОД на МВР, СЛРБ, РДГ, ДГС, ДЛС и РИОСВ а сведение и изпълнение.

 

ПЕТЪР ПЕТРОВ

(ЗА Областен управител на област Пловдив,съгласно Заповед № ЧР-04-10/18.07.2019 г.)

ÂÂ

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!