Понеделник, 12 Август 2019 02:00

Заповед за комисия за споразумение по чл. 37 от ЗСП 332019-2020

  ЗАПОВЕД

№ ПО-09-520

гр.Пловдив, 05.08.2019 г.

 

    На основание на чл.37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и във връзка с постъпили заявления

ОПРЕДЕЛЯМ:

   Комисия за землището на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив в състав:

   Председател:      Костадинка Стайкова-Кирилова-Началник но Общинска служба по земеделие-Пловдив

   Членове: 1.Светлана Христова-Гл. експерт в Общинска служба по земеделие-Пловдив

                  2.Величка Караславова-Ст. експерт в Общинска служба по земеделие-Пловдив

                  3.Антония Кънчева-Ст. експерт в ГД "АР" при Областна дирекция "Земеделие"-гр. Пловдив

                  4.Пламен Христозов-Гл. инспектор-Екология, Район Западен-гр. Пловдив

                  5.Надя Чолпанова-Гл. инспектор-Екология и чистота,Район Северен-гр. Пловдив

                  6.Димитър Кацаров-Гл.експерт-КРВП,Район Южен-гр- Пловдив

                  7.Представител на СГКК-гр. Пловдив

   Резервни членове:

                  1.Ирина Дъбова-Гл. експерт в ГД "АР" при Областна дирекция "Земеделие"-гр. Пловдив

                  2.Надя Пашкулева-Гл. експерт в ГД "АР" при Областна дирекция "Земеделие"-гр. Пловдив

   със задача:Да ръководи сключването на споразумениуя между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за сторанската 2019/2020 г. в землището на гр. Пловдив и в случай, че не се постигне доброволно такова, да състави проект за разпределение по определения в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ ред.

   Заседанията на комисията по създаване на масивите за ползване да се състоят в сградата на Общинска служба по земеделие-Пловдив по изготвен график, който се оповестявава чрез обява в Кметството на гр. Пловдив и в сградата на общинската служба, както и да се публикува на интернет страницата на Община Пловдив и на Областна дирекция "Земеделие"-гр. Пловдив.Комисията да изготви протокол, отразяващ дейността й, съгласно ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ.

   Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на включените в състава на комисията длъжностни лица за сведение и изпълнение.Същата да се обяви в Кметството на гр.Пловдив и в сградата на Общинска служба по земеделие-Пловдив и да се публикува на интернет страницата на Община Пловдив и на Областна дирекция "Земеделие"-гр. Пловдив.

 

С уважение,

Татяна Богоева (Директор)

Главна дирекция Аграрно развитие

ОДЗ-Пловдив

 

 

 

                     

                

                

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!