Вторник, 26 Март 2019 13:16

Възможност за гражданите на район „Северен” да се включат в програма за безвъзмездна подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с друг вид устройства

Кметът на район „Северен” инж.Ральо Ралев уведомява гражданите на района за възможността да се включат в Европейска процедура №BG16М1ОP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух” по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух” по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” , която стгартира в момента. Целта на предоставената безвъзмездна финансова помощ по процедурата е да се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици и индиректно на азотни оксиди на територията на общини с нарушено качество на въздуха по тези показатели. Финансират се мерки, насочени към намаляване нивата на фини прахови частици от битовото отопление чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво (дърва и въглища) с друг вид отоплителни устройства: - На газ; използващи електричество; на пелети или друг вид дървесна биомаса/изкопаемо твърдо гориво, когато новите устройства отговарят на техническите параметри за екодизайн. Към тази група дейности са допустими и дейности по изграждане на вътрешна сградна инсталация. - Алтернативни източници на топлинна енергия – свързване или възстановяване на връзката към топлофикационна система или газоразпределителна мрежа.Тук се включват вертикални и хоризонтални щрангове, радиатори и термостати към топлофикационната система , както газови уреди – котли и конвектори, с прилежащите им функционални части и сградната инсталация към газоразпределителната мрежа. В изпълнение на Насоките за кандидатстване на Оперативната програма проекта ще се реализира в два етапа.Крайният срок за приключване физическото изпълнение на проекта е 31 декември 2023 г. Първият проектен етап е до 31.05.2021 г. Подаването на декларация за съгласие за включване в програмата е с краен срок 31 юли 2019 г. Декларацията може да получите в деловодството на район „Северен” с адрес бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” №22А, както и в сайта на районната администрация: www.severen.bg. Декларацията се попълва и подписва от собственика на жилището и се подава в деловодството на районната администрация или в PDF формат сканирана може да се изпраща и електронно на електронна поща : Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Освен подадена в деловодството на съответната районна администрация по местоживеене декларацията може да бъде подадена и в община Пловдив или на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. . Получените декларации ще бъдат разглеждани и преценявани за съответствие с проектните изисквания. Всеки от одобрените на този етап ще бъде информиран от общината като с всеки един от тях ще се сключи договор. По време на реализация на дейностите всеки от одобрените крайни получатели ще бъде посетен на място с оглед потвърждаване на първоначално подадената информация и допълване при необходимост на допълнителни документи. С цел постигане на максимален резултат от проекта се дава приоритет на инвестиции в санирани сгради. Пълна информация за процедурата: http://ope.moew.government.bg/bg/notice/noticedetail/from/noticecurrent/id/97/typeId/l Инж.Ралев призовава гражданите да се възползват от предоставената възможност с цел подобряване качеството на атмосферния въздух в града.

 

 banner-monitoring

 anketa

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!