Приключи ремонта на ул.”Огражден” в участъка от ул.”Милеви скали” до ул.”Стефан и Обрейко Обрейкови” – съобщи кметът на район „Северен” инж.Ральо Ралев.

Общата площ на преасфалтирания участък е 966 кв.м. Ремонтните дейности включваха подмяна на топлопровод, водопровод, направа на нова конструкция на пътя и полагане на два пласта асфалт.

Всички съществуващи ревизионни и дъждоприемни шахти бяха коригирани съобразно нивото на новата пътна настилка.

След съгласуване на проект за организация на движение с Пътна полиция Пловдив ще бъдат изградени два броя изкуствени неравности със съответната вертикална и хоризонтална маркировка с цел осигуряване безопасността на преминаващите граждани.


Петък, 10 Октомври 2014 07:23

ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ ЖИВОТ!

За втора поредна година администрацията на район „Северен”, съвместно с Районен център за трансфузионна хематология – Пловдив, ще проведе планова акция за безвъзмездно кръводаряване.

Акцията е под мотото ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ ЖИВОТ!

Тя ще се проведе в понеделник, 13 октомври 2014 г., от 8,30 до 13,00 часа в кабинет №25 на районната администрация с адрес гр.Пловдив, бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” №22А, и е на основание Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането /ДВ, бр.102/21.11.2003 г

Целта на акцията е да съхраним традицията и привлечем младите хора към идеята за милосърдие и човечност, които са в основата на безвъзмездното кръводаряване.

„Очакването на кметската администрация е, че жителите и работещите в район „Северен” ще откликнат на акцията, която е акт на състрадание и хуманност.Надеждата е да бъдат приобщени повече хора към изключително благородната кауза и да бъдат привлечени нови кръводарители”.

Четвъртък, 09 Октомври 2014 11:40

Учене през целия живот

СОУ „Никола Вапцаров” днес бе домакин на участници по секторна програма „Коменски” на ЦРЧР от Италия, Полша, Хърватска, Турция, Румъния и Унгария  - съобщи директорът на училището г-жа Елена Александрова.

Училището участва в програма „Учене през целия живот” на център за развитие на човешките ресурси. Участието в секторна програма „Коменски” допринася за повишаване качеството на училищното образование, формиране на личността на учениците и развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение.

Участници в нея са учениците, учителите, ръководните и административните кадри, както и представители на образователната власт, родителски асоциации, неправителствени организации и всички, развиващи дейност в сферата на средното образование.

На посрещането на чуждестранните участници в програмата присъства кмета на район „Северен” инж.Ральо Ралев. Той поздрави всички присъстващи на работната среща и пожела бързо постигане на целите на програмата, които са активизиране използването на информационните и комуникационни технологии, стимулиране на чуждоезиковото обучение, както и развитие на граждански активно общество.

На  02.010.2014 г. от  15,30 часа в сградата на ВУАРР, гр.Пловдив, се  проведе заключителна  пресконференция, на която бе представен пред обществеността, пред целевите групи и заинтересованите страни проект „ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ, РАЙОН „СЕВЕРЕН”, ОСЪЩЕСТВЯВАН  С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД”. Той се осъществява съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-22-99/ 03.01.2014 г. Началната дата на проекта е 03.01.2014 г., а продължителността за реализиране на целите му е 9 месеца при максимална обща сума на проекта  82 740, 00 лева.

           Кметът на район „Северен”, инж.Ральо Ралев, поздрави сърдечно целия екип на районната администрация, преминал успешно през целевите обучения и изрази удовлетворението си, че успешната реализация на проектните дейности е допринесла за повишаване на административния капацитет на служителите, включени като обучаеми лица. По този начин, освен повишаването на собствената си квалификация и придобиването на нови компетенции, служителите на район „Северен” са повишили професионалния капацитет на Община Пловдив като цяло. Специална благодарност инж.Р.Ралев изрази на екипа, осъществил проекта така успешно и в предвидения срок, което още веднъж доказва високата професионална отговорност на работещите в районната администрация.

           Ръководителят на проекта Надежда Димитрова представи реализацията на Проекта като амбициозно и, по мнението на участвалите в него, изключително полезно начинание, което е мобилизирало целия екип на администрацията на район „Северен” за участие в обучения, осъзнавани от всички като съществена стъпка в тяхното професионално усъвършенстване. Целевите групи по проекта – служителите от администрацията на район „Северен”, разпределени по структури, са участвали в насочени към ежедневната им професионална ангажираност обучения, допринесли по безспорен начин за увеличаване на компетентността им по много въпроси на общуването, конфликтността, мотивацията на поведението, способите за ефективно решаване на сложни житейски ситуации, характеризиращи работния процес на кметската администрация.. В резюме с основните им параметри бяха откроени реализираните  дейности по проекта:

Дейност 1 -  Организация и управление на проекта;

Дейност 2 – Провеждане на индивидуални специализирани обучения на служителите към ИПА;

Дейност 3 – Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема: „Работа в екип, организация на времето и ресурсите, координация и поведение на хората в организацията”;

Дейност 4 - Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема: „Управление на конфликти, вземане на решения и действия в стресови ситуации”;

Дейност 5 - Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема: „Комуникация с граждани и други държавни институции. Мотивационни стилове за успешно сътрудничество”;

Дейност 6 – Информация и публичност.

За всяка от изброените основни дейности бяха припомнени очакваните резултати, както и броят на служителите, които са преминали през съответното обучение, а във финала му са получили съответните сертификати. Нагласите за ефективно влагане на усилия, времеви ресурс и средства, гарантиращи професионалното израстване и себеутвърждаване на преобладаващата част от личния състав на администрацията в района, са осъществени изцяло. Реализираните обучения имат позитивен резонанс в средите на всички служители, обхванати от тях, защото са повишили компетенциите и уменията им, придали са допълнителна стойност на ежедневните им изяви като експерти и служители на районната администрация. Налице е и надграждане на установените вече високи критерии за качество на обслужването на гражданите чрез прилагане на надеждни механизми за кариерно развитие на служителите в рамките на общинските структури.

          Кметът на район „Северен” лично връчи сертификатите на всички участници в обученията.

         Събитието премина при подчертан интерес от страна на участниците в пресконференцията, които не скриха задоволството си, че проектът по ОПАК, реализиран в срок и изключително успешно, е факт и на територията на район „Северен”.

<< Начало < Предишна 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 Следваща > Край >>
Страница 202 от 242

 

 banner-monitoring

 anketa

Спри домашното насилие!

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!