На  02.010.2014 г. от  15,30 часа в сградата на ВУАРР, гр.Пловдив, се  проведе заключителна  пресконференция, на която бе представен пред обществеността, пред целевите групи и заинтересованите страни проект „ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ, РАЙОН „СЕВЕРЕН”, ОСЪЩЕСТВЯВАН  С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД”. Той се осъществява съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-22-99/ 03.01.2014 г. Началната дата на проекта е 03.01.2014 г., а продължителността за реализиране на целите му е 9 месеца при максимална обща сума на проекта  82 740, 00 лева.

           Кметът на район „Северен”, инж.Ральо Ралев, поздрави сърдечно целия екип на районната администрация, преминал успешно през целевите обучения и изрази удовлетворението си, че успешната реализация на проектните дейности е допринесла за повишаване на административния капацитет на служителите, включени като обучаеми лица. По този начин, освен повишаването на собствената си квалификация и придобиването на нови компетенции, служителите на район „Северен” са повишили професионалния капацитет на Община Пловдив като цяло. Специална благодарност инж.Р.Ралев изрази на екипа, осъществил проекта така успешно и в предвидения срок, което още веднъж доказва високата професионална отговорност на работещите в районната администрация.

           Ръководителят на проекта Надежда Димитрова представи реализацията на Проекта като амбициозно и, по мнението на участвалите в него, изключително полезно начинание, което е мобилизирало целия екип на администрацията на район „Северен” за участие в обучения, осъзнавани от всички като съществена стъпка в тяхното професионално усъвършенстване. Целевите групи по проекта – служителите от администрацията на район „Северен”, разпределени по структури, са участвали в насочени към ежедневната им професионална ангажираност обучения, допринесли по безспорен начин за увеличаване на компетентността им по много въпроси на общуването, конфликтността, мотивацията на поведението, способите за ефективно решаване на сложни житейски ситуации, характеризиращи работния процес на кметската администрация.. В резюме с основните им параметри бяха откроени реализираните  дейности по проекта:

Дейност 1 -  Организация и управление на проекта;

Дейност 2 – Провеждане на индивидуални специализирани обучения на служителите към ИПА;

Дейност 3 – Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема: „Работа в екип, организация на времето и ресурсите, координация и поведение на хората в организацията”;

Дейност 4 - Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема: „Управление на конфликти, вземане на решения и действия в стресови ситуации”;

Дейност 5 - Организиране и провеждане на специализирано обучение на тема: „Комуникация с граждани и други държавни институции. Мотивационни стилове за успешно сътрудничество”;

Дейност 6 – Информация и публичност.

За всяка от изброените основни дейности бяха припомнени очакваните резултати, както и броят на служителите, които са преминали през съответното обучение, а във финала му са получили съответните сертификати. Нагласите за ефективно влагане на усилия, времеви ресурс и средства, гарантиращи професионалното израстване и себеутвърждаване на преобладаващата част от личния състав на администрацията в района, са осъществени изцяло. Реализираните обучения имат позитивен резонанс в средите на всички служители, обхванати от тях, защото са повишили компетенциите и уменията им, придали са допълнителна стойност на ежедневните им изяви като експерти и служители на районната администрация. Налице е и надграждане на установените вече високи критерии за качество на обслужването на гражданите чрез прилагане на надеждни механизми за кариерно развитие на служителите в рамките на общинските структури.

          Кметът на район „Северен” лично връчи сертификатите на всички участници в обученията.

         Събитието премина при подчертан интерес от страна на участниците в пресконференцията, които не скриха задоволството си, че проектът по ОПАК, реализиран в срок и изключително успешно, е факт и на територията на район „Северен”.

Във връзка с облагородяване на междублоковите пространства в район „Северен”, районната администрация стартира акция съвместно с ОП „Градини и паркове” за засаждане на декоративни храсти.

Граждани, които могат да се ангажират със засаждане и отглеждане на храсти на подходящи за това места в кварталните зелени площи могат да ги заявят в срок до 17.10.2014 год./петък/ по вид и брой на тел. 032 / 901 - 165 – отдел „Екология и чистота”.

Храстите, собствено производство на ОП ”Градини и паркове” са от следните видове : лоницера, форзиция, симфорикарпус и тамарикс.

„Целта ни е районът да стане по-зелен, цветен и приветлив с активното участие на жителите му”.

Стартираха ремонтните дейности в подлеза на бул.”България” в участъка от бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” и ул.”Васил Левски” в район „Северен”.

Наложителният ремонт бе предизвикан в следствие на проливните дъждове през последните месеци, което доведе до повдигане на няколко места на настилката и затруднено и опасно преминаване през обекта.

Ремонтните дейности включват премахване на съществуващите плочи и бетоновата настилка, подмяна на канализационните тръби, полагане на хидроизолация и направа на нова шлайфана бетонова настилка.

Очаква се фирмата изпълнител да приключи с работата си по подземното съоръжение до 30 календарни дни.

„Искрени благодарности на Кмета на Община Пловдив г-н Иван Тотев за отпуснатите средства, с които подлезът ще бъде ремонтиран”.

 

 

Успешно приключи реализацията на проект „ Повишаване на ефективността и квалификацията на служителите в Община Пловдив, район „ Северен”.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „ Административен капацитет”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Продължителността на проекта беше 9 месеца, като максималната обща сума по проекта възлиза на 82 740 лева.

„Проведоха се специализирани обучения на служителите от администрацията на район „ Северен” в Института по публична администрация, както и към обучаваща организация с цел подобряване на професионалната им компетентност и по-ефективно изпълнение на задълженията им”.

Проектът, чрез планираните дейности за подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на район „ Северен”-община Пловдив съответства напълно на стратегическата цел на ОПАК за подобряване работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.

Организацията и управлението на проекта се осъществи от екип от служители на районната администрация със съдействието на Община Пловдив.

<< Начало < Предишна 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 Следваща > Край >>
Страница 200 от 240

 

 banner-monitoring

 anketa

Спри домашното насилие!

 

 

 

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!